Leveringen - 488795-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Craiova: Dieselbrandstof

2020/S 202-488795

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ R.A. Craiova
Nationaal identificatienummer: RO 7403230
Postadres: Str. Brestei nr. 129A, județ Dolj
Plaats: Craiova
NUTS-code: RO411 Dolj
Postcode: 200177
Land: Roemenië
Contactpersoon: Carmen Andreea Popescu
E-mail: automated-notifications@nomail.ec.europa.eu
Telefoon: +40 251411214
Fax: +40 251414205
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.igcti.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru de furnizare – achiziție carburant auto (benzină fără Pb COR min. 95 și motorină Euro 5) pe bază de carduri de credit

Referentienummer: 7403230_2020_PAAPD1114227
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134200 Dieselbrandstof
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul celor trei contracte subsecvente atribuite pe durata acordului-cadru (de la data semnarii dar nu mai devreme de 01.04.2020 pana la 31.03.2021).

Denumire produs Cantitate

Minima -litri Maxima –litri

Motorina EURO5 5.000 290.0000

Benzina fara Pb COR min 95 5.000 125.000

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 649 200.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132100 Loodvrije benzine
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO411 Dolj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ofertantul trebuie sa detina pe intreg teritoriul Romaniei o retea de distributie carburanti cu decontare pe baza cardurilor de credit si minim o statie de distributie carburant in orasul Craiova. In acest sens, ofertantul va prezenta in propunerea tehnica lista statiilor detinute pe intreg teritoriu cu adresa, nr. de telefon, etc. specificand totodata numarul statiilor de distributie carburant pe raza Mun. Craiova.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul celor trei contracte subsecvente atribuite pe durata acordului-cadru (de la data semnarii (dar nu mai devreme de 01.04.2020) pana la 31.03.2021).

Motorina EURO5 5.000 290.000

Benzina fara Pb COR min 95 5.000 125.000

Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul primului contract subsecvent (de la data semnarii dar nu mai devreme de 01.04.2020 pana la data de 31.05.2020) dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru.

Motorina EURO5 500 40.000

Benzina fara Pb COR min 95 500 25.000

Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul celui de-al doilea contract subsecvent (de la data 01.06.2020 pana la data de 30.09.2020) dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru.

Motorina EURO5 2.000 115.000

Benzina fara Pb COR min 95 2.000 45.000

Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul celui de-al treilea contract subsecvent (de la data 01.10.2020 pana la data de 31.03.2021) dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru.

Motorina EURO5 2.500 135.000

Benzina fara Pb COR min 95 2.500 55.000

Valoarea minima estimata a tuturor contractelor subsecvente: 45.250,00 RON + TVA.Valoarea maxima estimata a tuturor contractelor subsecvente: 1.890.250,00 RON+ TVA.Valoarea minima estimata a primului contract subsecvent: 4.525,00 RON. + TVAValoarea maxima estimata a primului contract subsecvent: 295.250,00 RON + TVA.Valoarea minima estimata a celui de-al doilea contract subsecvent: 18.100,00 RON+ TVA.Valoarea maxima estimata a celui de-al doilea contract subsecvent: 729.250,00 RON+ TVA.Valoarea minima estimata a de-al treilea contract subsecvent: 22.625,00 RON+ TVA.Valoarea maxima estimata a celui de-al treilea contract subsecvent: 865.750,00 RON+ TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 009-015861
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 17611
Benaming:

Contract subsecvent II

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ROMPETROL DOWNSTREAM
Nationaal identificatienummer: RO 12751583
Postadres: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011028
Land: Roemenië
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefoon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Internetadres: www.rompetrol.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 729 250.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 635 900.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 12856
Benaming:

Acord cadru de furnizare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ROMPETROL DOWNSTREAM
Nationaal identificatienummer: RO 12751583
Postadres: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011028
Land: Roemenië
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefoon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Internetadres: www.rompetrol.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 890 250.00 RON
Laagste offerte: 1 649 200.00 RON / Hoogste offerte: 1 649 200.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 12857
Benaming:

Contract subsecvent I

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ROMPETROL DOWNSTREAM
Nationaal identificatienummer: RO 12751583
Postadres: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011028
Land: Roemenië
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefoon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Internetadres: www.rompetrol.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 295 250.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 258 200.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 31822
Benaming:

Contract subsecvent III

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ROMPETROL DOWNSTREAM
Nationaal identificatienummer: RO 12751583
Postadres: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011028
Land: Roemenië
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefoon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Internetadres: www.rompetrol.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 865 750.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 755 100.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: RAADPFL Craiova – Serviciul achiziții publice și aprovizionare
Postadres: Str. Brestei nr. 129A
Plaats: Craiova
Postcode: 200177
Land: Roemenië
E-mail: raadpfl.achizitii@yahoo.ro
Telefoon: +40 251/411214
Fax: +40 251/414205
Internetadres: www.raadpflcraiova.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020