Leveringen - 488795-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Craiova: Dieselbrandstof

2020/S 202-488795

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ R.A. Craiova
Nationaal identificatienummer: RO 7403230
Postadres: Str. Brestei nr. 129A, județ Dolj
Plaats: Craiova
NUTS-code: RO411 Dolj
Postcode: 200177
Land: Roemenië
Contactpersoon: Carmen Andreea Popescu
E-mail: automated-notifications@nomail.ec.europa.eu
Telefoon: +40 251411214
Fax: +40 251414205
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.igcti.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru de furnizare – achiziție carburant auto (benzină fără Pb COR min. 95 și motorină Euro 5) pe bază de carduri de credit

Referentienummer: 7403230_2020_PAAPD1114227
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134200 Dieselbrandstof
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 649 200.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132100 Loodvrije benzine
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO411 Dolj

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 009-015861

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 17611
Benaming:

Contract subsecvent II

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ROMPETROL DOWNSTREAM
Nationaal identificatienummer: RO 12751583
Postadres: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011028
Land: Roemenië
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefoon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Internetadres: www.rompetrol.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 729 250.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 635 900.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 12856
Benaming:

Acord cadru de furnizare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ROMPETROL DOWNSTREAM
Nationaal identificatienummer: RO 12751583
Postadres: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011028
Land: Roemenië
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefoon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Internetadres: www.rompetrol.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 890 250.00 RON
Laagste offerte: 1 649 200.00 RON / Hoogste offerte: 1 649 200.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 12857
Benaming:

Contract subsecvent I

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ROMPETROL DOWNSTREAM
Nationaal identificatienummer: RO 12751583
Postadres: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011028
Land: Roemenië
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefoon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Internetadres: www.rompetrol.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 295 250.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 258 200.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 31822
Benaming:

Contract subsecvent III

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ROMPETROL DOWNSTREAM
Nationaal identificatienummer: RO 12751583
Postadres: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011028
Land: Roemenië
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefoon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Internetadres: www.rompetrol.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 865 750.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 755 100.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020