Leveringen - 488811-2020

16/10/2020    S202

Polen-Warschau: Draagbare computers

2020/S 202-488811

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Postadres: ul. Pańska 81/83
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 00-834
Land: Polen
Contactpersoon: Katarzyna Mazurkiewicz-Błasiak
E-mail: pzp@parp.gov.pl
Telefoon: +48 224328781
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.parp.gov.pl
Adres van het kopersprofiel: http://www.parp.gov.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: wspieranie i rozwój przedsiębiorczości

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego

Referentienummer: p/106/BI/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213100 Draagbare computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 663 263.60 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
30231310 Platte beeldschermen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 121-294797

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CT Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postadres: ul. Generała Sikorskiego 9
Plaats: Świebodzin
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 66-200
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 886 341.46 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 663 263.60 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020