Leveringen - 488819-2020

16/10/2020    S202

Griekenland-Drama: Kranen en containerladers

2020/S 202-488819

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dimos Dramas
Postadres: Bermioy 2 kai 1is Ioylioy
Plaats: Drama
NUTS-code: EL514 Δράμα
Postcode: 661 33
Land: Griekenland
Contactpersoon: Tmima Promitheion
E-mail: mmeli@dimosdramas.gr
Telefoon: +30 2521350630
Fax: +30 2521350748
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dimos-dramas.gr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, και προμήθεια 2 υπερκατασκευών απορριμματοφόρων οχημάτων.

Referentienummer: 79736
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34142000 Kranen en containerladers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, καθώς και η προμήθεια 2 υπερκατασκευών απορριμματοφόρων οχημάτων, όπως αναφέρονται και περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές (τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της διακήρυξης αυτής), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 350 000,00 EUR συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 232 300.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Καινούργιο ανατρεπόμενο φορτηγό, με καινούργιο υδραυλικό γερανό και καινούργια υδραυλική αρπάγη.

Perceel nr.: Α
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34142000 Kranen en containerladers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL514 Δράμα
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Είδος - Τιμή μονάδος (EUR) - Τεμ. - Σύνολο (EUR):

Καινούργιο ανατρεπόμενο φορτηγό - 78 629,04 - 1 - 78 629,04

Καινούργιος υδραυλικός γερανός - 27 016,13 - 1 - 27 016,13

Καινούργια υδραυλική αρπάγη - 2 419,35 - 1 - 2 419,35

Σύνολο: 108 064,52

Φ.Π.Α. 24 %: 25 935,48

Γενικό σύνολο τμήματος Α: 134 000,00

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Καινούργιος εκσκαφέας - φορτωτής, με καινούργιο υδραυλικό χλοοκοπτικό εμπρόσθιου ή οπίσθιου βραχίονα.

Perceel nr.: Β
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144710 Wielladers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL514 Δράμα
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Είδος - Τιμή μονάδος (EUR) - Τεμ. - Σύνολο (EUR):

Εκσκαφέας-φορτωτής - 81 451,61 - 1 - 81 451,61

Υδραυλικό χλοοκοπτικό εμπρόσθιου ή οπίσθιου βραχίονα - 20 161,29 - 1 - 20 161,29

Σύνολο: 101 612,90

Φ.Π.Α. 24 %: 24 387,10

Γενικό σύνολο τμήματος Β: 126 000,00

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια 2 υπερκατασκευών απορριμματοφόρων οχημάτων.

Perceel nr.: Γ
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144512 Vuilniscompacteerwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL514 Δράμα
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Είδος - Τιμή μονάδος (EUR) - Τεμ. - Σύνολο (EUR):

Υπερκατασκευή απορριμματοφόρων οχημάτων - 36 290,32 - 2 - 72 580,65

Σύνολο: 72.580,65

Φ.Π.Α. 24 %: 17 419,35

Γενικό σύνολο τμήματος Γ: 90 000,00

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 185-449932
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 17699
Perceel nr.: Α
Benaming:

Καινούργιο ανατρεπόμενο φορτηγό, με καινούργιο υδραυλικό γερανό και καινούργια υδραυλική αρπάγη.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Εμπορική Μηχανημάτων και Βιομηχανικών Ειδών Α.Ε.Ε.
Plaats: Αθήνα
NUTS-code: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Land: Griekenland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 99 900.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 17772
Perceel nr.: Β
Benaming:

Καινούργιος εκσκαφέας - φορτωτής, με καινούργιο υδραυλικό χλοοκοπτικό εμπρόσθιου ή οπίσθιου βραχίονα.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Γιούνιτρακ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων
Plaats: Αθήνα
NUTS-code: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Land: Griekenland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 76 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 17700
Perceel nr.: Γ
Benaming:

Προμήθεια 2 υπερκατασκευών απορριμματοφόρων οχημάτων.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ήφαιστος Στεφάνου Α.Β.Ε. - Υπερκατασκευών Απορριμματοφόρων
Plaats: Θεσσαλονίκη
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Land: Griekenland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 56 400.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο «Κεράνης»
Plaats: Άγιος Ιωάννης Ρέντης / Αθήνα
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229
Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020