Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Roba - 488821-2022

Submission deadline has been amended by:  528067-2022
08/09/2022    S173

Belgija-Bruxelles: Nabava uniformi i usluga krojača / uzimanja mjera na licu mjesta, za službene uniforme koje će biti dostavljene na tri lokacije Europskog parlamenta (Bruxelles, Luxembourg i Strasbourg)

2022/S 173-488821

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament, Glavna uprava za sigurnost i zaštitu (SAFE)
Poštanska adresa: Rue Wiertz 60
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Unité «Budget»
E-pošta: SAFE.marches-tenders@europarl.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/list-of-notices/open-tenders
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11366
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava uniformi i usluga krojača / uzimanja mjera na licu mjesta, za službene uniforme koje će biti dostavljene na tri lokacije Europskog parlamenta (Bruxelles, Luxembourg i Strasbourg)

Referentni broj: EP/DGSAFE/FOUR/2022-011
II.1.2)Glavna CPV oznaka
18100000 Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava uniformi i usluga krojača / uzimanja mjera na licu mjesta, za dostavu na tri lokacije Europskog parlamenta (Bruxelles, Luxembourg i Strasbourg).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Muške uniforme koje će biti dostavljene u Bruxelles, Luxembourg i Strasbourg

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
18110000 Radna odjeća
50830000 Usluge popravljanje odjeće i tekstila
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE Belgique / België
NUTS kod: FR France
NUTS kod: LU Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Nabava muških uniformi i usluga krojača / uzimanja mjera na licu mjesta, za dostavu na tri lokacije Europskog parlamenta (Bruxelles, Luxembourg i Strasbourg).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Ženske uniforme koje će biti dostavljene u Bruxelles, Luxembourg i Strasbourg

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
18110000 Radna odjeća
50830000 Usluge popravljanje odjeće i tekstila
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE Belgique / België
NUTS kod: FR France
NUTS kod: LU Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Nabava ženskih uniformi i usluga krojača / uzimanja mjera na licu mjesta, za dostavu na tri lokacije Europskog parlamenta (Bruxelles, Luxembourg i Strasbourg).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 550 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Puloveri i veste koji će biti dostavljeni u Bruxelles, Luxembourg i Strasbourg

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
18110000 Radna odjeća
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE Belgique / België
NUTS kod: FR France
NUTS kod: LU Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Nabava pulovera i vesta – koje će biti dostavljene na tri lokacije Europskog parlamenta (Bruxelles, Luxembourg i Strasbourg).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 390 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Biti upisan u prikladni strukovni ili obrtni registar, osim u slučaju međunarodne organizacije.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 13/10/2022
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 25/10/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Europski parlament, Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Informacije o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja: jedan predstavnik po ponuditelju (vidjeti točku 7. dokumenta pod nazivom „Uvjeti za nadmetanje”).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

„U slučaju nedostupnosti ili neispravnosti elektroničkih sredstava komunikacije iz odjeljka I.3) tijekom posljednjih pet kalendarskih dana koji prethode roku za zaprimanje ponuda navedenom u odjeljku IV.2.2) javni naručitelj zadržava pravo odgoditi ovaj datum i objaviti novi rok na internetskoj adresi navedenoj u odjeljku I.3), bez prethodnog objavljivanja ispravka ove obavijesti. Gospodarski subjekti zainteresirani za ovaj ugovor pozvani su da se prijave na poziv za dostavu ponuda na adresi navedenoj u odjeljku I.3), kako bi bili obaviješteni o objavi novih podataka ili novih dokumenata.”

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Sud Europske unije
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2525
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 433766
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Sud Europske unije
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2525
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 433766
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
31/08/2022