Leveringen - 488830-2020

16/10/2020    S202

Polen-Zabrze: Gasvormige brandstoffen

2020/S 202-488830

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
Postadres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34
Plaats: Zabrze
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 41-819
Land: Polen
Contactpersoon: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Telefoon: +48 222588032
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.voltra.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica
Postadres: ul. K. Miarki 12-14
Plaats: Gliwice
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 44-100
Land: Polen
Contactpersoon: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Telefoon: +48 222588032
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.voltra.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Nowy Wiśnicz
Postadres: Rynek 38
Plaats: Nowy Wiśnicz
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 32-720
Land: Polen
Contactpersoon: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Telefoon: +48 222588032
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.voltra.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Żegocina
Postadres: Żegocina 316
Plaats: Żegocina
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 32-731
Land: Polen
Contactpersoon: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Telefoon: +48 222588032
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.voltra.pl
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, jednostki służby zdrowia, instytuty badawcze
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – Gazowa Grupa Zakupowa XIII/2020 Voltra

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09120000 Gasvormige brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jego dystrybucji, do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 394 386.73 PLN / Hoogste offerte: 2 618 061.06 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09120000 Gasvormige brandstoffen
65200000 Gasdistributie en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jego dystrybucji, do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego:

1. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze;

2. Gmina Nowy Wiśnicz, Rynek 38, 32-720 Wiśnicz;

3. Gmina Żegocina, Żegocina 316, 32-731 Żegocina;

4. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica, ul. K. Miarki 12-14, 44-100 Gliwice.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 132-322902
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – Gazowa Grupa Zakupowa XIII/2020 Voltra

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
Postadres: ul. Jana Kazimierza 3
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 01-248
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 627 697.34 PLN
Laagste offerte: 2 394 386.73 PLN / Hoogste offerte: 2 618 061.06 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-679
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-679
Land: Polen
Internetadres: http://uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020