Leveringen - 488841-2020

16/10/2020    S202

Denemarken-Kopenhagen: Detectie- en analyseapparatuur

2020/S 202-488841

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Københavns Universitet
Nationaal identificatienummer: 29979812
Postadres: Nørregade 10
Plaats: København K
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 1165
Land: Denemarken
Contactpersoon: Andreas Latif
E-mail: amla@adm.ku.dk
Telefoon: +45 35322903
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ku.dk/
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/166597
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supply and Installation of an Ultra High Performance Liquid Chromatography System (UHPLC) and Mass Spectrometer (MS)

Referentienummer: 043-0309/18-7000
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38430000 Detectie- en analyseapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Supply and installation of one Ultra High Performance Liquid Chromatography (UHPLC) and one mass spectrometer (MS) of type triple quad (QqQ/TQ-MS).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 27.00 DKK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38430000 Detectie- en analyseapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK DANMARK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply and installation of one Ultra High Performance Liquid Chromatography (UHPLC) and one mass spectrometer (MS) of type triple quad (QqQ/TQ-MS).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvalitet / Weging: 60 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 146-359052
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Supply and Installation of an Ultra High Performance Liquid Chromatography System (UHPLC) and Mass Spectrometer (MS)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Waters AS
Nationaal identificatienummer: 17554034
Postadres: Dybendalsvænget 2
Plaats: Taastrup
NUTS-code: DK012 Københavns omegn
Postcode: 2630
Land: Denemarken
E-mail: soren_dantoft@waters.com
Internetadres: www.waters.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 29.00 DKK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 27.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Danish Public Contracts Appeal Board
Postadres: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefoon: +45 72405600
Internetadres: www.klfu.dk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020