Leveringen - 488851-2020

16/10/2020    S202

Griekenland-Chaidari: Laboratoriumreagentia

2020/S 202-488851

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Psychiatriko Nosokomeio Attikis (Dafni)
Nationaal identificatienummer: 999696712
Postadres: Leoforos Athinon 374
Plaats: Chaidari
NUTS-code: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών
Postcode: 124 62
Land: Griekenland
Contactpersoon: Katerina Karpoyzi
E-mail: promithak@psyhat.gr
Telefoon: +30 2132054326
Fax: +30 2132054578
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.psyhat.gr/
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια αντιδραστηρίων (5 ομάδες), με συνοδό εξοπλισμό, προς κάλυψη των αναγκών του Ψ.Ν.Α..

Referentienummer: 50.19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500 Laboratoriumreagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 29 052.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Αντιδραστήρια αιματολογικών εξετάσεων.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Αντιδραστήρια ορολογικών εξετάσεων.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Αντιδραστήρια βιοχημικών εξετάσεων.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ταινίες (sticks), για τη βιοχημική εξέταση ούρων.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Αντιδραστήρια ναρκωτικών ουσιών.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 174-423464

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 50.19
Perceel nr.: 1
Benaming:

Αντιδραστήρια αιματολογικών εξετάσεων.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medicon Hellas Α.Ε.
Nationaal identificatienummer: 094240321
Postadres: Μελίτωνα 5 - 7
Plaats: Γέρακας Αττικής
NUTS-code: EL305 Ανατολική Αττική
Postcode: 153 44
Land: Griekenland
E-mail: diag@mediconsa.com
Telefoon: +30 2106606111
Fax: +30 2106612666
Internetadres: www.mediconsa.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 838.71 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 052.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Αντιδραστήρια ορολογικών εξετάσεων.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Abbott Laboratories Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Nationaal identificatienummer: 094027257
Plaats: Αθήνα
NUTS-code: EL304 Νότιος Τομέας Αθηνών
Land: Griekenland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 299 947.14 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Αντιδραστήρια βιοχημικών εξετάσεων.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medicon Hellas Α.Ε.
Nationaal identificatienummer: 094240321
Plaats: Γέρακας Αττικής
NUTS-code: EL305 Ανατολική Αττική
Land: Griekenland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 138 709.68 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 138 708.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Ταινίες (sticks), για τη βιοχημική εξέταση ούρων.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Διαγνωστική Αναλυτική Α.Ε.
Nationaal identificatienummer: 099109774
Plaats: Αθήνα
NUTS-code: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Land: Griekenland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 064.52 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 240.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Αντιδραστήρια ναρκωτικών ουσιών.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Διαγνωστική Αναλυτική Α.Ε.
Nationaal identificatienummer: 099109774
Plaats: Αθήνα
NUTS-code: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Land: Griekenland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 172 580.65 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 133 413.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020