Leveringen - 488864-2020

16/10/2020    S202

Italië-Rome: Diverse medische instrumenten en producten

2020/S 202-488864

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Comando generale della Guardia di finanza — direzione Approvvigionamenti
Postadres: viale XXI Aprile 51
Plaats: Roma
NUTS-code: ITI43 Roma
Postcode: 00162
Land: Italië
Contactpersoon: ten. col. Guido Apruzzese
E-mail: Apruzzese.Guido@gdf.it
Telefoon: +39 0644223904
Fax: +39 0644223999
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.gdf.gov.it
Adres van het kopersprofiel: www.gdf.gov.it
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura di dispositivi di protezione individuale

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mascherine chirurgiche

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43 Roma
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mascherine FFP2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43 Roma

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Fornitura di mascherine chirurgiche

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Benefis srl
Plaats: Genova
NUTS-code: ITC33 Genova
Postcode: 16165
Land: Italië
E-mail: amministrazione@pec.benefis-medical.com
Telefoon: +39 0108467911
Fax: +39 0108467939
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 299 999.95 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Fornitura di mascherine FFP2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Modo Eyewear srl
Plaats: Milano
NUTS-code: ITC4C Milano
Postcode: 20145
Land: Italië
E-mail: modoeyewearsrl@pec.it
Telefoon: +39 0243998986
Fax: +39 0243983902
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 149 998.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020