Leveringen - 488868-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Boekarest: Motorvoertuigen

2020/S 202-488868

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Inspectia de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune și instalațiilor de ridicat – ISCIR
Nationaal identificatienummer: 9731330
Postadres: Str. Sfântul Elefterie nr. 47-49
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050524
Land: Roemenië
Contactpersoon: Beatrice Dinu
E-mail: issa@iscir.ro
Telefoon: +40 214119760/61
Fax: +40 214100019
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.iscir.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Organ de specialitate al administraţiei centrale

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție autovehicule

Referentienummer: 973133020204
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achiziția unui număr de 15 (cincisprezece) autovehicule noi, nerulate, conform cerințelor din caietul de sarcini.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Livrarea autovehiculelor se va efectua la sediul central al beneficiarului din municipiul Bucuresti, adresa: Str. Sfântul Elefterie nr. 47-49, sector 5.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achiziție autovehicule noi, nerulate, tip SUV, tracțiune 4x4(4WD).

Caracteristici tehnice – conform caietului de sarcini.

Termen livrare – maximum 90 de zile de la semnarea contractului.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valoarea cea mai mică a emisiilor CO2 în ciclu mixt (Vco2) - g/km / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Valoarea consumului de combustibil în ciclu mixt (Vcc) măsurabilă în litri/100 km. / Weging: 5
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 115-278740
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020