Leveringen - 488868-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Boekarest: Motorvoertuigen

2020/S 202-488868

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Inspectia de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune și instalațiilor de ridicat – ISCIR
Nationaal identificatienummer: 9731330
Postadres: Str. Sfântul Elefterie nr. 47-49
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050524
Land: Roemenië
Contactpersoon: Beatrice Dinu
E-mail: issa@iscir.ro
Telefoon: +40 214119760/61
Fax: +40 214100019
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.iscir.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Organ de specialitate al administraţiei centrale

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție autovehicule

Referentienummer: 973133020204
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 115-278740

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020