Leveringen - 488871-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Tulcea: Servers

2020/S 202-488871

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regia Națională a Pădurilor Romsilva Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A.
Nationaal identificatienummer: RO 25543282
Postadres: Str. 9 Mai nr. 4 bis
Plaats: Tulcea
NUTS-code: RO225 Tulcea
Postcode: 820026
Land: Roemenië
Contactpersoon: Viorel Roșca
E-mail: parcmacin@gmail.com
Telefoon: +40 240517718
Fax: +40 240517718
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.parcmacin.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizarea dotărilor și echipamentelor necesare funcționării administrației Parcului Național Munții Măcinului

Referentienummer: CF-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48820000 Servers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO225 Tulcea
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000 Servers
30213200 Tablet-pc's
30231100 Computerterminals
30232110 Laserprinters
32546100 Digitale schakelborden
32552110 Draadloze telefoons
38112100 Wereldwijd navigatie- en plaatsbepalingssysteem (gps of dergelijke)
38636000 Speciale optische instrumenten
38652120 Videoprojectietoestellen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO225 Tulcea
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35811300 Militaire uniformen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO225 Tulcea

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 140-344270

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020