Leveringen - 488873-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Boekarest: Eerstehulpvoertuigen

2020/S 202-488873

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Nationaal identificatienummer: RO 4203997
Postadres: Str. Banu Dumitrache nr. 46
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 032572
Land: Roemenië
Contactpersoon: Aurel Stan
E-mail: achizitiipublice@igsu.ro
Telefoon: +40 212086150
Fax: +40 212084546
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.igsu.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Container pirotehnic

Referentienummer: 4203997/2020/TXIIIp5
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34221100 Eerstehulpvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Container pirotehnic – termenul-limită în care autoritatea contractantă va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare: în a 10-a zi înainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 19 237 500.00 RON / Hoogste offerte: 19 237 500.00 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Container pirotehnic. Cantități estimate acord-cadru: minimum 10-maximum 25 complete.

Cantități estimate contract subsecvent: minimum 1-maximum 10 complete.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent: 10 cpl. x 955 360,00 RON fără TVA/cpl. = 9 553 600,00 RON fără TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Factor tehnic. / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Finanțarea se poate face din fonduri bugetare și/sau din fonduri europene nerambursabile.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 051-120579
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 118194
Benaming:

Acord-cadru – Container pirotehnic

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Deltamed
Nationaal identificatienummer: RO 9434372
Postadres: Str. Ferma 8, Hala 20-21
Plaats: Gilău
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 407310
Land: Roemenië
E-mail: seap@deltamed.ro
Telefoon: +40 735307666
Fax: +40 264371569
Internetadres: www.deltamed.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 884 000.00 RON
Laagste offerte: 19 237 500.00 RON / Hoogste offerte: 19 237 500.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 3 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Servicii de mentenanță pentru semiremorca Marca Krone tip Profi Liner BS, în perioada de garanție și post-garanție în unitate de service autorizată.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020