Leveringen - 488873-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Boekarest: Eerstehulpvoertuigen

2020/S 202-488873

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Nationaal identificatienummer: RO 4203997
Postadres: Str. Banu Dumitrache nr. 46
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 032572
Land: Roemenië
Contactpersoon: Aurel Stan
E-mail: achizitiipublice@igsu.ro
Telefoon: +40 212086150
Fax: +40 212084546
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.igsu.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Container pirotehnic

Referentienummer: 4203997/2020/TXIIIp5
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34221100 Eerstehulpvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 19 237 500.00 RON / Hoogste offerte: 19 237 500.00 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 051-120579

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 118194
Benaming:

Acord-cadru – Container pirotehnic

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Deltamed
Nationaal identificatienummer: RO 9434372
Postadres: Str. Ferma 8, Hala 20-21
Plaats: Gilău
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 407310
Land: Roemenië
E-mail: seap@deltamed.ro
Telefoon: +40 735307666
Fax: +40 264371569
Internetadres: www.deltamed.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 884 000.00 RON
Laagste offerte: 19 237 500.00 RON / Hoogste offerte: 19 237 500.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020