Leveringen - 488888-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Iași: Dierlijke producten, vlees en vleesproducten

2020/S 202-488888

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi
Nationaal identificatienummer: 9899076
Postadres: Str. Vasile Lupu nr. 57A
Plaats: Iași
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700309
Land: Roemenië
Contactpersoon: Marian Matei
E-mail: achizitii.dgaspcis@dasiasi.ro
Telefoon: +40 232474800
Fax: +40 232240088
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.dasiasi.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru de furnizare produse de origine animală: conserve din carne, produse din carne, carne și organe porc, carne de vită, carne de pasăre, carne miel

Referentienummer: 9899076_2020_PAAPD1135942
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru de furnizare:

— lot 1 – conserve din carne centre copii adulti;

— lot 2 – produse din carne centre copii adulti;

— lot 3 – carne si organe porc centre copii adulti;

— lot 4 – carne de vita centre copii adulti;

— lot 5 – carne de pasare congelata centre copii adulti;

— lot 6 – carne de miel centre copii adulti.

Acestea se vor livra cu caracteristicile şi în condiţiile solicitate în caietul de sarcini. Plata se va face prin OP in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii facturi de catre beneficiar la sediul autoritatii contractante si prin exceptie, in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data inregistrarii acesteia in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea 72/2013 actualizata, in situaţia în care ordonatorul principal de credite nu a aprobat bugetul anual de cheltuieli.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturii este de 15 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Acordul-cadru asigura necesarul pentru o perioada de 12 luni si are ca obiect incheierea de contracte subsecvente pentru achizitia de produse de origine animala necesare pentru hrana beneficiarilor din centrele subordonate DGASPC Iasi. Cantitatile estimate minime si maxime ale acordului-cadru si ale celui mai mare contract subsecvent sunt in caietul de sarcini.

Cantitatile minime/maxime ale acordului-cadru si ale celui mai mare contract subsecvent estimat a se incheia in cadrul derularii acordului se regasesc in caietul de sarcini.

Valoarea estimata acord-cadru:

— lot 1: minimum 20 325,90 RON si maximum 238 952,80 RON;

— lot 2: minimum 99 941,82 RON si maximum 1 174 404,02 RON;

— lot 3: minimum 64 348,00 RON si maximum 744 149,40 RON;

— lot 4: minimum 25 164,02 RON si maximum 282 183,60 RON;

— lot 5: minimum 88 597,30 RON si maximum 1 041 757,80 RON;

— lot 6: minimum 2 813,00 RON si maximum 23 200,00 RON.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 3 112 225.64 RON / Hoogste offerte: 3 193 144.74 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Conserve din carne centre copii adulți și CPV Mircești

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediile centrelor sociale din cadrul DGASPC Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform cantitatilor minime si maxime din caietul de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este: minimum 20 325,90 RON si maximum 119 237,10 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carne de miel centre copii adulți și CPV Mircești

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediile centrelor sociale din cadrul DGASPC Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform cantitatilor minime si maxime din caietul de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este: minimum 2 813,00 RON si maximum 23 200,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produse din carne centre copii adulți și CPV Mircești

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediile centrelor sociale din cadrul DGASPC Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform cantitatilor minime si maxime din caietul de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este: minimum 99 941,82 RON si maximum 587 287,81 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carne și organe de porc centre copii adulți și CPV Mircești

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediile centrelor sociale din cadrul DGASPC Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform cantitatilor minime si maxime din caietul de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este: minimum 64 348,00 RON si maximum 372 074,70 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carne de vită centre copii adulți și CPV Mircești

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediile centrelor sociale din cadrul DGASPC Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform cantitatilor minime si maxime din caietul de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este: minimum 25 164,02 RON si maximum 141 091,80 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carne de pasăre congelată centre copii adulți și CPV Mircești

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediile centrelor sociale din cadrul DGASPC Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform cantitatilor minime si maxime din caietul de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este: minimum 88 597,30 RON si maximum 523 321,90 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 120-291402
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 27094
Perceel nr.: 2
Benaming:

Produse din carne centre copii adulți și CPV Mircești

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Carpatis
Nationaal identificatienummer: RO 712360
Postadres: Str. Mirăuţi nr. 72
Plaats: Suceava
NUTS-code: RO215 Suceava
Postcode: 720028
Land: Roemenië
E-mail: ionutburac@gmail.com
Telefoon: +40 747220050
Fax: +40 230522724
Internetadres: www.carpatis.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vascar S.A.
Nationaal identificatienummer: 829522
Postadres: Str. Podul Înalt nr. 4
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216 Vaslui
Postcode: 730217
Land: Roemenië
E-mail: achizitii@vascar.ro
Telefoon: +40 235361131
Fax: +40 235361475
Internetadres: WWW.VASCAR.RO
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 174 404.02 RON
Laagste offerte: 1 061 523.70 RON / Hoogste offerte: 1 122 204.90 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 27095
Perceel nr.: 3
Benaming:

Carne și organe de porc centre copii adulți și CPV Mircești

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vascar S.A.
Nationaal identificatienummer: 829522
Postadres: Str. Podul Înalt nr. 4
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216 Vaslui
Postcode: 730217
Land: Roemenië
E-mail: achizitii@vascar.ro
Telefoon: +40 235361131
Fax: +40 235361475
Internetadres: WWW.VASCAR.RO
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Carpatis
Nationaal identificatienummer: RO 712360
Postadres: Str. Mirăuţi nr. 72
Plaats: Suceava
NUTS-code: RO215 Suceava
Postcode: 720028
Land: Roemenië
E-mail: ionutburac@gmail.com
Telefoon: +40 747220050
Fax: +40 230522724
Internetadres: www.carpatis.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 026 333.00 RON
Laagste offerte: 981 389.40 RON / Hoogste offerte: 989 449.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 27177
Perceel nr.: 5
Benaming:

Carne de pasăre congelată centre copii adulți și CPV Mircești

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ellmar Com
Nationaal identificatienummer: RO4499001
Postadres: Str. Abator nr. 3
Plaats: Târgu Neamț
NUTS-code: RO214 Neamţ
Postcode: 615200
Land: Roemenië
E-mail: ellmar_com@yahoo.com
Telefoon: +40 233790377
Fax: +40 233791218
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Saltempo S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 3119988
Postadres: Calea Prutului nr. 87A
Plaats: Galați
NUTS-code: RO224 Galaţi
Postcode: 800513
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@saltempo.ro
Telefoon: +40 263406363/ +40 236406363
Fax: +40 263406364/ +40 236406364
Internetadres: www.saltempo.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 041 757.80 RON
Laagste offerte: 886 014.70 RON / Hoogste offerte: 898 193.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 27096
Perceel nr.: 6
Benaming:

Carne de miel centre copii adulți și CPV Mircești

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Carpatis
Nationaal identificatienummer: RO 712360
Postadres: Str. Mirăuţi nr. 72
Plaats: Suceava
NUTS-code: RO215 Suceava
Postcode: 720028
Land: Roemenië
E-mail: ionutburac@gmail.com
Telefoon: +40 747220050
Fax: +40 230522724
Internetadres: www.carpatis.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 200.00 RON
Laagste offerte: 23 120.00 RON / Hoogste offerte: 23 120.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 27097
Perceel nr.: 1
Benaming:

Conserve din carne centre copii adulți și CPV Mircești

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vascar S.A.
Nationaal identificatienummer: 829522
Postadres: Str. Podul Înalt nr. 4
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216 Vaslui
Postcode: 730217
Land: Roemenië
E-mail: achizitii@vascar.ro
Telefoon: +40 235361131
Fax: +40 235361475
Internetadres: WWW.VASCAR.RO
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 238 952.80 RON
Laagste offerte: 160 177.84 RON / Hoogste offerte: 160 177.84 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 700309
Land: Roemenië
E-mail: dgaspc.achizitii@yahoo.com
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Serviciul achiziții publice tehnic patrimoniu și Serviciul juridic și contencios din cadrul DGASPC Iași
Postadres: Str. Vasile Lupu nr. 57A
Plaats: Iași
Postcode: 700309
Land: Roemenië
E-mail: achizitii.dgaspcis@yahoo.com
Telefoon: +40 232474800
Fax: +40 232279654
Internetadres: www.dasiasi.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020