Leveringen - 488888-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Iași: Dierlijke producten, vlees en vleesproducten

2020/S 202-488888

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi
Nationaal identificatienummer: 9899076
Postadres: Str. Vasile Lupu nr. 57A
Plaats: Iași
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700309
Land: Roemenië
Contactpersoon: Marian Matei
E-mail: achizitii.dgaspcis@dasiasi.ro
Telefoon: +40 232474800
Fax: +40 232240088
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.dasiasi.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru de furnizare produse de origine animală: conserve din carne, produse din carne, carne și organe porc, carne de vită, carne de pasăre, carne miel

Referentienummer: 9899076_2020_PAAPD1135942
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 3 112 225.64 RON / Hoogste offerte: 3 193 144.74 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Conserve din carne centre copii adulți și CPV Mircești

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carne de miel centre copii adulți și CPV Mircești

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produse din carne centre copii adulți și CPV Mircești

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carne și organe de porc centre copii adulți și CPV Mircești

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carne de vită centre copii adulți și CPV Mircești

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carne de pasăre congelată centre copii adulți și CPV Mircești

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 120-291402

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 27094
Perceel nr.: 2
Benaming:

Produse din carne centre copii adulți și CPV Mircești

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Carpatis
Nationaal identificatienummer: RO 712360
Postadres: Str. Mirăuţi nr. 72
Plaats: Suceava
NUTS-code: RO215 Suceava
Postcode: 720028
Land: Roemenië
E-mail: ionutburac@gmail.com
Telefoon: +40 747220050
Fax: +40 230522724
Internetadres: www.carpatis.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vascar S.A.
Nationaal identificatienummer: 829522
Postadres: Str. Podul Înalt nr. 4
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216 Vaslui
Postcode: 730217
Land: Roemenië
E-mail: achizitii@vascar.ro
Telefoon: +40 235361131
Fax: +40 235361475
Internetadres: WWW.VASCAR.RO
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 174 404.02 RON
Laagste offerte: 1 061 523.70 RON / Hoogste offerte: 1 122 204.90 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 27095
Perceel nr.: 3
Benaming:

Carne și organe de porc centre copii adulți și CPV Mircești

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vascar S.A.
Nationaal identificatienummer: 829522
Postadres: Str. Podul Înalt nr. 4
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216 Vaslui
Postcode: 730217
Land: Roemenië
E-mail: achizitii@vascar.ro
Telefoon: +40 235361131
Fax: +40 235361475
Internetadres: WWW.VASCAR.RO
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Carpatis
Nationaal identificatienummer: RO 712360
Postadres: Str. Mirăuţi nr. 72
Plaats: Suceava
NUTS-code: RO215 Suceava
Postcode: 720028
Land: Roemenië
E-mail: ionutburac@gmail.com
Telefoon: +40 747220050
Fax: +40 230522724
Internetadres: www.carpatis.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 026 333.00 RON
Laagste offerte: 981 389.40 RON / Hoogste offerte: 989 449.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 27177
Perceel nr.: 5
Benaming:

Carne de pasăre congelată centre copii adulți și CPV Mircești

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ellmar Com
Nationaal identificatienummer: RO4499001
Postadres: Str. Abator nr. 3
Plaats: Târgu Neamț
NUTS-code: RO214 Neamţ
Postcode: 615200
Land: Roemenië
E-mail: ellmar_com@yahoo.com
Telefoon: +40 233790377
Fax: +40 233791218
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Saltempo S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 3119988
Postadres: Calea Prutului nr. 87A
Plaats: Galați
NUTS-code: RO224 Galaţi
Postcode: 800513
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@saltempo.ro
Telefoon: +40 263406363/ +40 236406363
Fax: +40 263406364/ +40 236406364
Internetadres: www.saltempo.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 041 757.80 RON
Laagste offerte: 886 014.70 RON / Hoogste offerte: 898 193.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 27096
Perceel nr.: 6
Benaming:

Carne de miel centre copii adulți și CPV Mircești

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Carpatis
Nationaal identificatienummer: RO 712360
Postadres: Str. Mirăuţi nr. 72
Plaats: Suceava
NUTS-code: RO215 Suceava
Postcode: 720028
Land: Roemenië
E-mail: ionutburac@gmail.com
Telefoon: +40 747220050
Fax: +40 230522724
Internetadres: www.carpatis.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 200.00 RON
Laagste offerte: 23 120.00 RON / Hoogste offerte: 23 120.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 27097
Perceel nr.: 1
Benaming:

Conserve din carne centre copii adulți și CPV Mircești

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vascar S.A.
Nationaal identificatienummer: 829522
Postadres: Str. Podul Înalt nr. 4
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216 Vaslui
Postcode: 730217
Land: Roemenië
E-mail: achizitii@vascar.ro
Telefoon: +40 235361131
Fax: +40 235361475
Internetadres: WWW.VASCAR.RO
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 238 952.80 RON
Laagste offerte: 160 177.84 RON / Hoogste offerte: 160 177.84 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020