29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 488909-2022

09/09/2022    S174

Belgia-Bruksela: HADEA/2022/OP/0011 – Wielokrotne umowy ramowe w systemie kaskadowym o działania wspierające w dziedzinie kontroli tytoniu

2022/S 174-488909

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 163-462548)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HaDEA), HADEA.A.2.001 – EU4Health III
Adres pocztowy: COV2, Place Charles Rogier 16
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1210
Państwo: Belgia
E-mail: hadea-procell@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://hadea.ec.europa.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

HADEA/2022/OP/0011 – Wielokrotne umowy ramowe w systemie kaskadowym o działania wspierające w dziedzinie kontroli tytoniu

Numer referencyjny: HADEA/2022/OP/0011
II.1.2)Główny kod CPV
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Głównym celem wielokrotnych umów ramowych w systemie kaskadowym jest świadczenie usług wsparcia w różnych działaniach w dziedzinie kontroli tytoniu na poziomie UE.

Celem jest wsparcie wdrażania i dalszego rozwoju unijnej polityki i prawodawstwa UE w zakresie kontroli tytoniu oraz działań określonych w europejskim planie zwalczania raka.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 163-462548

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 30/09/2022
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 14/10/2022
Czas lokalny: 16:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/10/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/10/2022
Czas lokalny: 14:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: