Leveringen - 488925-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Villeurbanne: Brandhout

2020/S 202-488925

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Villeurbanne
Nationaal identificatienummer: 21690266800013
Postadres: Direction de la commande publique, place Lazare Goujon
Plaats: Villeurbanne
NUTS-code: FRK26 Rhône
Postcode: 69601
Land: Frankrijk
E-mail: commande.publique@mairie-villeurbanne.fr
Telefoon: +33 426106007
Fax: +33 472658051
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mairie-villeurbanne.fr
Adres van het kopersprofiel: http://marches-publics.villeurbanne.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de granules bois en vrac pour la Ville de Villeurbanne

Referentienummer: 2020_6653
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03413000 Brandhout
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation concerne l'approvisionnement en vrac de granulés bois.actuellement, seule la chaufferie bois du centre de plein air de Chamagnieu est à approvisionner. Ce site est situé au 150 chemin de serre 38460 Chamagnieu. Des projets de nouvelles chaufferies fonctionnant aux granulés bois sont à l'étude par la ville de Villeurbanne. Si la mise en service décès installations intervient pendant la durée du marché, leur approvisionnement en granulés bois sera réalisé avec le présent marché. Tous les projets éventuels concerneront le périmètre unique de la Ville de Villeurbanne. Elle est soumise, pour sa passation au code de la commande publique 2019, issu de l'ordonnance nº 2018-1074 du 26.11.2018 et du décret nº 2018-1075 du 3.12.2018.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 61 985.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK26 Rhône
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centre de plein air de Chamagnieu — 150 chemin de serre 38460 Chamagnieu.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La présente consultation concerne l'approvisionnement en vrac de granulés bois.actuellement, seule la chaufferie bois du centre de plein air de Chamagnieu est à approvisionner. Ce site est situé au 150 chemin de serre 38460 Chamagnieu. Des projets de nouvelles chaufferies fonctionnant aux granulés bois sont à l'étude par la Ville de Villeurbanne. Si la mise en service décès installations intervient pendant la durée du marché, leur approvisionnement en granulés bois sera réalisé avec le présent marché. Tous les projets éventuels concerneront le périmètre unique de la Ville de Villeurbanne. Elle est soumise, pour sa passation au code de la commande publique 2019, issu de l'ordonnance nº 2018-1074 du 26.11.2018 et du décret nº 2018-1075 du 3.12.2018.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre dont, méthodologie 2 pts; environnement 2 pts; caractéristiques techniques 6 pts / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 115-278553
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vert Deshy
Postadres: La Cornaille, BP 46
Plaats: Meximieux
NUTS-code: FRK21 Ain
Postcode: 01800
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 985.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Lyon
Postadres: 184 rue Duguesclin
Plaats: Lyon
Postcode: 69433
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-lyon@juradm.fr
Telefoon: +33 478141010
Fax: +33 478141065
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Cf. le greffe du tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020