Leveringen - 488932-2020

16/10/2020    S202

Italië-Triëst: Computerapparatuur

2020/S 202-488932

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Insiel SpA con socio unico Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Nationaal identificatienummer: 00118410323
Postadres: via San Francesco 43
Plaats: Trieste
NUTS-code: ITH4 Friuli-Venezia Giulia
Postcode: 34133
Land: Italië
Contactpersoon: acquisti & gare
E-mail: ufficio.acquisti@insiel.it
Fax: +39 0403737333
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.insiel.it
Adres van het kopersprofiel: http://www.insiel.it
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: tecnologia dell'informazione e della comunicazione

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Potenziamento dell’infrastruttura storage e dei servizi a essa correlati per il sito primario e secondario di Insiel SpA, compresa manutenzione in garanzia per 36 mesi.

Referentienummer: ID 2727 - Tender 9529
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000 Computerapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 851 147.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH42 Udine
NUTS-code: ITH44 Trieste

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 095-226335

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Potenziamento dell’infrastruttura storage e dei servizi a essa correlati per il sito primario e secondario di Insiel SpA, compresa manutenzione in garanzia per 36 mesi.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arslogica sistemi srl
Postadres: viale della Navigazione Interna 51
Plaats: Padova
NUTS-code: ITH36 Padova
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 920 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 851 147.04 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020