Leveringen - 488954-2020

16/10/2020    S202

Slovenië-Ljubljana: Bewerkt papier en karton

2020/S 202-488954

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministrstvo za infrastrukturo, Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo
Nationaal identificatienummer: 2399288000
Postadres: Vožarski pot 12
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: nevenka susman
E-mail: nevenka.susman@gov.si
Telefoon: +386 14204528
Fax: +386 14204410
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ii.gov.si/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministrstvo za javno upravo
Nationaal identificatienummer: 2482762000
Postadres: Tržaška cesta 21
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Tajništvo Direktorata za jvno naročanje
E-mail: gp.mju@gov.si
Telefoon: +386 14781880
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mju.gov.si
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3 v 5 sklopih

Referentienummer: 4300-79/2017, 2017/KPP 4
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30197600 Bewerkt papier en karton
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3 v 5 sklopih.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 453 623.38 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ljubljansko območje

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197600 Bewerkt papier en karton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ljubljansko območje.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Koprsko območje

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197600 Bewerkt papier en karton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Koprsko območje.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Koprsko območje.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Celjsko območje

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197600 Bewerkt papier en karton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Celjsko območje.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mariborsko-Murskosoboško območje

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197600 Bewerkt papier en karton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mariborsko-Murskosoboško območje.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Novomeško območje

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197600 Bewerkt papier en karton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Novomeško območje.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:

Naročnik je za oddajo predmetnega javnega naročila izvedel odprti postopek z oznako ODPAP-35/2016, v katerem je sprejel odločitev o oddaji naročila št. 4301-26/2016/174 z dne 5.6.2017, da se naročilo v predmetnih sklopih ne odda, ker naročnik v predmetnih sklopih ni prejel nobene dopustne ponudbe. V nadaljevanju je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila po konkurenčnem postopku s pogajanji, brez objave na portalu javnih naročil, in v postopek vključil vse ponudnike, ki so v odprtem postopku, za posamezne sklope, predložili ponudbe, ki so nedopustne samo iz razloga, ker ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva. Zaradi prenehanja veljavnosti krovnih sporazumov, po katerih so se izvajale dobave papirja za 182 naročnikov, je naročnik izvedel postopek v zakonsko dopustnih okvirih skrajšanja rokov za prejem ponudb.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 175-358320
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Ljubljansko območje

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mladinska knjiga Trgovina d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5171555000
Postadres: Slovenska cesta 29
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 295.75 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Kopersko območje

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Celjsko območje

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Mariborsko-Murskosoboško območje

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mladinska knjiga Trgovina d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5171555000
Postadres: Slovenska cesta 29
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 511.86 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Novomeško območje

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Seznam preostalih naročnikov:

Andragoški zavod lj. univerza Velenje, Delovno in soc.sodišče v Ljubljani, Delovno sodišče Celje, Delovno sodišče v Kopru, Delovno sodišče v Mariboru, Državni zbor RS, Državno pravobranilstvo RS,

Festival Velenje, Finančna uprava RS, Generalni sekretariat Vlade RS, Geod.uprava RS, Infor. pooblaščenec, Inšpekt. RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, J. agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, J. štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Kabinet predsednika Vlade RS, Knjižnica Velenje, Komisija za preprečevanje korupcije, Mestna občina Velenje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorat RS za delo, Min. za finance, Generalni sekretariat Min. za finance - Služba za analize in razvoj, Urad RS Slovenije za nadzor proračuna, Urad RS za preprečevanje pranja denarja, Min. za gospodarski razvoj in tehnologijo, Tržni inšpektorat RS, Urad RS za intelektualno lastnino, Min. za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Inšpektorat RS za infrastrukturo, Uprava RS za pomorstvo, Min. za izobraževanje, znanost in šport, Inšpektorat RS za šolstvo in šport, Min. za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Min. za kulturo, Arhiv RS, Inšpektorat RS za kulturo in medije, Min. za notranje zadeve, Inšpektorat RS za notranje zadeve, Policija, Min. za obrambo, Min. za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Direkcija RS za vode, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Uprava RS za jedrsko varnost, Min. za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Min. za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Min. za zunanje zadeve, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Muzej Velenje

Občine: Benedikt, Podlehnik, Tržič

Okrajno sodišče v Ljubljani

Okrožna državna tožilstva v: Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti

Okrožna sodišča na/v: Ptuju, Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Slovenj Gradcu

Policijske uprave: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto

Prevzgojni dom Radeče

Računsko sodišče RS

Upravne enote: Ajdovščina, Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Laško, Lenart, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Metlika, Mozirje, Murska Sobota, Nova gorica, Novo mesto, Ormož, Pesnica, Piran, Postojna, Ptuj, Radlje ob Dravi, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica, Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Trbovlje, Tržič, Velenje, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Sodni svet RS

Specializirano državno tožilstvo RS

Uprava RS za javna plačila

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Uprava RS za varstvo pred sevanji

Upravno sodišče RS Urad predsednika Republike Slovenije

Urad RS za kemikalije

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

Urad RS za meroslovje

Urad RS za meroslovje - enota Ljubljana

Urad vlade RS za komuniciranje

Urad vlade RS za narodnosti

Urad vlade RS za varovanje tajnih podatkov

Varuh človekovih pravic

Višje delovno in socialno sodišče

Višja sodišča v: Celju, Kopru, Ljubljani, Mariboru

Vlada RS Protokol

Vlada RS Služba za zakonodajo

Vlada RS Statistični Urad RS

Vrhovno državno tožilstvo RS

Vrhovno sodišče RS

Zavod RS za zaposlovanje

Zavodi za prestajanje kazni zapora: Celje, Dob pri Mirni, Ig pri Ljubljani, Koper, Ljubljana, Ljubljana - Oddelek Novo mesto, Ljubljana - odprti oddelek Ig, Maribor, Maribor - Oddelek Murska Sobota, Maribor - Odprti oddelek v Rogozi

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Ministrstvo za infrastrukturo, Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo
Postadres: Vožarski pot 12
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020