Leveringen - 488971-2020

16/10/2020    S202

Tsjechië-Praag: Accessoires voor werkkleding

2020/S 202-488971

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Generální ředitelství cel
Nationaal identificatienummer: 71214011
Postadres: Budějovická 1387/7
Plaats: Praha 4
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 140 96
Land: Tsjechië
E-mail: verejnezakazky@cs.mfcr.cz
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.celnisprava.cz
Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/GRC
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rámcová dohoda na dodávku nášivek, stuhových uzávěrů a nárameníků pro stejnokroje příslušníků CS ČR

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18140000 Accessoires voor werkkleding
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 993 028.22 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
19211000 Synthetische weefsels
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 039-091775

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Rámcová dohoda na dodávku nášivek, stuhových uzávěrů a nárameníků pro stejnokroje příslušníků CS ČR

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kříž, spol. s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 43420354
Postadres: Zámecká 39
Plaats: Letovice
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postcode: 679 61
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 993 028.22 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 993 028.22 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020