Leveringen - 488972-2020

16/10/2020    S202

Polen-Gdynia: Medicinale beademingsapparatuur

2020/S 202-488972

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: KRS 0000492201
Postadres: ul. Powstania Styczniowego 1
Plaats: Gdynia
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
Postcode: 81-519
Land: Polen
Contactpersoon: Beata Martyn-Mrozowska
E-mail: zp@szpitalepomorskie.eu
Telefoon: +48 587260467
Fax: +48 587260338
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.szpitalepomorskie.eu
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego: urządzeń do kompresji klatki piersiowej, respiratorów, defibrylatorów oraz videolaryngoskopu na potrzeby SOR w Szpitalu św. Wincentego a'Paulo

Referentienummer: D25M/251/N/15-34rj/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33157400 Medicinale beademingsapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 105 612.46 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 4 szt.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182200 Apparatuur voor hartstimulatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Respirator transportowy – 2 szt.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33157400 Medicinale beademingsapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Respirator dla dorosłych – 2 szt.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33157400 Medicinale beademingsapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Respirator noworodkowy – 1 szt.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33157400 Medicinale beademingsapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Defibrylator – 6 szt.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182100 Defibrillator
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Videolaryngoskop - 1 szt.

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33168100 Endoscopen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633 Trójmiejski

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 121-294606

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 4 szt.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stryker Polska Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 0000127018
Postadres: ul. Poleczki 35
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-822
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 228 800.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Respirator transportowy – 2 szt.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biameditek Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 0000140907
Postadres: ul. Elewatorska 58
Plaats: Białystok
NUTS-code: PL841 Białostocki
Postcode: 15-620
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Respirator dla dorosłych – 2 szt.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biameditek Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 0000140907
Postadres: ul. Elewatorska 58
Plaats: Białystok
NUTS-code: PL841 Białostocki
Postcode: 15-620 Białystok
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 169 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Respirator noworodkowy – 1 szt.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biameditek Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 0000140907
Postadres: ul. Elewatorska 58
Plaats: Białystok
NUTS-code: PL841 Białostocki
Postcode: 15-620
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 84 500.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Defibrylator – 6 szt.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stryker Polska Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 0000127018
Postadres: ul. Poleczki 35
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-822
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 515 036.46 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Videolaryngoskop – 1 szt.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biameditek Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 0000140907
Postadres: ul. Elewatorska 58
Plaats: Białystok
NUTS-code: PL841 Białostocki
Postcode: 15-620
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 276.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020