Leveringen - 489043-2020

16/10/2020    S202

Tsjechië-Praag: Kantoorbenodigdheden

2020/S 202-489043

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv - organizační složka státu
Nationaal identificatienummer: 00023817
Postadres: Šrobárova 48
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 100 41
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Linda Kounovská
E-mail: linda.kounovska@sukl.cz
Telefoon: +420 272185883
Fax: +420 271732377
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.sukl.cz
Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/SUKL
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VZ51/2016 - Kancelářské potřeby

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30192000 Kantoorbenodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 600 000.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ01 Praha

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 176-316551

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

F64

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/07/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Avízo s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 25181700
Postadres: Bezdrevská 769
Plaats: Zliv
NUTS-code: CZ031 Jihočeský kraj
Postcode: 373 44
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 51 827.01 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

F65

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/08/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Avízo s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 25181700
Postadres: Bezdrevská 769
Plaats: Zliv
NUTS-code: CZ031 Jihočeský kraj
Postcode: 373 44
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 44 626.83 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

F66

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Avízo s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 25181700
Postadres: Bezdrevská 769
Plaats: Zliv
NUTS-code: CZ031 Jihočeský kraj
Postcode: 373 44
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 26 854.29 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

F67

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Avízo s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 25181700
Postadres: Bezdrevská 769
Plaats: Zliv
NUTS-code: CZ031 Jihočeský kraj
Postcode: 373 44
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 307.40 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

F68

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Avízo s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 25181700
Postadres: Bezdrevská 769
Plaats: Zliv
NUTS-code: CZ031 Jihočeský kraj
Postcode: 373 44
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 38 597.85 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

F69

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Avízo s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 25181700
Postadres: Bezdrevská 769
Plaats: Zliv
NUTS-code: CZ031 Jihočeský kraj
Postcode: 373 44
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 852.45 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020