Leveringen - 489065-2020

16/10/2020    S202

Slovenië-Ljubljana: Producten voor schoonmaken en poetsen

2020/S 202-489065

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mestna občina Ljubljana
Nationaal identificatienummer: 5874025000
Postadres: Mestni trg 1
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Mestna uprava, Služba za javna naročila, ga. Marjeta Bizjak
E-mail: meta.bizjak@ljubljana.si
Telefoon: +386 13064442
Fax: +386 13061206
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ljubljana.si
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vrtec Črnuče
Nationaal identificatienummer: 5049938000
Postadres: Dunajska cesta 400
Plaats: Ljubljana - Črnuče
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1231
Land: Slovenië
Contactpersoon: Marjeta Bizjak
E-mail: meta.bizjak@ljubljana.si
Telefoon: +386 13064442
Fax: +386 13061206
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ljubljana.si
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vrtec Ledina
Nationaal identificatienummer: 1942905000
Postadres: Čufarjeva ulica 14
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Marjeta Bizjak
E-mail: meta.bizjak@ljubljana.si
Telefoon: +386 13064442
Fax: +386 13061206
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ljubljana.si
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vrtec Miškolin
Nationaal identificatienummer: 1940872000
Postadres: Novo Polje, cesta VI 1
Plaats: Ljubljana - Polje
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1260
Land: Slovenië
Contactpersoon: Marjeta Bizjak
E-mail: meta.bizjak@ljubljana.si
Telefoon: +386 13064442
Fax: +386 13061206
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ljubljana.si
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vrtec Najdihojca
Nationaal identificatienummer: 5050219000
Postadres: Gorazdova ulica 6
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Marjeta Bizjak
E-mail: meta.bizjak@ljubljana.si
Telefoon: +386 13064442
Fax: +386 13061206
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ljubljana.si
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vrtec Otona Župančiča
Nationaal identificatienummer: 5055563000
Postadres: Parmska cesta 41
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Marjeta Bizjak
E-mail: meta.bizjak@ljubljana.si
Telefoon: +386 13064442
Fax: +386 13061206
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ljubljana.si
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vrtec Vrhovci
Nationaal identificatienummer: 1943359000
Postadres: Vrhovci, cesta XIX 10
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Marjeta Bizjak
E-mail: meta.bizjak@ljubljana.si
Telefoon: +386 13064442
Fax: +386 13061206
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ljubljana.si
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vrtec Vodmat
Nationaal identificatienummer: 5249813000
Postadres: Korytkova ulica 24
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Marjeta Bizjak
E-mail: meta.bizjak@ljubljana.si
Telefoon: +386 13064442
Fax: +386 13061206
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ljubljana.si
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vrtec Zelena jama Vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo
Nationaal identificatienummer: 5057175000
Postadres: Zvezna ulica 24
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Marjeta Bizjak
E-mail: meta.bizjak@ljubljana.si
Telefoon: +386 13064442
Fax: +386 13061206
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ljubljana.si
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesivna dobava sredstev za vzdrževanje higiene perila

Referentienummer: 430-2591/2018-26
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39800000 Producten voor schoonmaken en poetsen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet naročila je sukcesivna dobava sredstev za vzdrževanje higiene perila za 8 ljubljanskih javnih vrtcev v obdobju do 31.8.2021.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 97 640.44 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sredstva za vzdrževanje higiene perila

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39800000 Producten voor schoonmaken en poetsen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Enote vrtcev (naročnikov) - Ljubljana

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet naročila je sukcesivna dobava sredstev za vzdrževanje higiene perila.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sredstva za vzdrževanje higiene perila in dezinfekcijo

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39800000 Producten voor schoonmaken en poetsen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Enote vrtcev - Ljubljana

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet naročila je sukcesivna dobava sredstev za vzdrževanje higiene perila in dezinfekcijo.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 044-100248
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7560-18-600045
Perceel nr.: 1
Benaming:

Sredstva za vzdrževanje higiene perila

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Barjans, obvladovanje čistoče, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5435960000
Postadres: Pod Hruševco 20
Plaats: Vrhnika
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1360
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 300.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7560-18-600045
Perceel nr.: 2
Benaming:

Sredstva za vzdrževanje higiene perila in dezinfekcijo

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Sporočanje statističnih podatkov o porabi v Vrtcu Zelena jama za tretje trimesečje 2020 (jul, avg, sep)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Mestna občina Ljubljana
Postadres: Mestni trg 1
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020