Leveringen - 489072-2020

16/10/2020    S202

Tsjechië-Bakov nad Jizerou: Elektriciteit

2020/S 202-489072

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Město Bakov nad Jizerou
Nationaal identificatienummer: 00237418
Postadres: Mírové náměstí 208
Plaats: Bakov nad Jizerou
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj
Postcode: 294 01
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Václav Veselý
E-mail: vesely@bakovnj.cz
Telefoon: +420 326214033
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bakovnj.cz
Adres van het kopersprofiel: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-bakov-nad-jizerou
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nákup elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 696 200.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Nákup elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pražská energetika, a.s.
Nationaal identificatienummer: 60193913
Postadres: Ha Hroudě 1492/4
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 100 05
Land: Tsjechië
E-mail: pre@pre.cz
Telefoon: +420 800550055
Internetadres: www.pre.cz
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 696 200.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 631 950.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020