Leveringen - 489073-2020

16/10/2020    S202

Tsjechië-Praag: Gedrukte boeken

2020/S 202-489073

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Nationaal identificatienummer: 00216208
Postadres: Ovocný trh 560/5
Plaats: Praha 1
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 116 38
Land: Tsjechië
E-mail: verejnezakazky@ff.cuni.cz
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.ff.cuni.cz/
Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_13.html
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Výzva č. 22: FF UK - nákup knih pro projekt KREAS

Referentienummer: 2020/042
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22110000 Gedrukte boeken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 326 574.55 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22111000 Schoolboeken
22113000 Bibliotheekboeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 114-258893

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Výzva č. 22: FF UK - nákup knih pro projekt KREAS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kuba Libri, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 29149177
Postadres: Ruská 972/94
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 100 00
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 530 000.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 326 574.55 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020