Leveringen - 489080-2020

16/10/2020    S202

Nederland-Naaldwijk: Afvalwaterpompen

2020/S 202-489080

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Westland
Nationaal identificatienummer: 522098722
Postadres: Verdilaan 7
Plaats: Naaldwijk
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2671 VW
Land: Nederland
Contactpersoon: Patricia van Oorschot
E-mail: inkoop@gemeentewestland.nl
Telefoon: +31 140174
Fax: +31 174673600
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.140174.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.140174.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Directieleveringen onderdelen drukriolering

Referentienummer: 20-0086437
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42122220 Afvalwaterpompen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze aanbestedingsprocedure omvat de leveringen van delen die essentieel zijn voor een goed functioneren van de drukriolering ten behoeve van het onderhoud en niet in projecten opgenomen uitbreiding van de riolering.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 750 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL333 Delft en Westland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze aanbestedingsprocedure omvat de leveringen van delen die essentieel zijn voor een goed functioneren van de drukriolering ten behoeve van het onderhoud en niet in projecten opgenomen uitbreiding van de riolering.

In bijlage 5 "Prijsopgave" zijn de geschatte aantallen op jaarbasis per onderdeel opgenomen.

Inschrijvers kunnen aan deze verwachtingen geen rechten ontlenen. Genoemde getallen zijn slechts indicaties.

Opdrachtgever heeft geen afnameverplichting en geeft geen omzetgarantie. Wel maximeert opdrachtgever de totale omvang van deze opdracht (initiële looptijd incl. verlengingsopties) op 750 000,00 EUR.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Er bestaat een optie tot verlenging van maximaal eenmaal twaalf maanden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 106-256201
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Directieleveringen onderdelen drukriolering

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kanters
Nationaal identificatienummer: 56431236
Postadres: Doornhoek 3745
Plaats: Veghel
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5465 TA
Land: Nederland
E-mail: arnold.span@kanters.eu
Telefoon: +31 413388300
Fax: +31 413388305
Internetadres: http://www.kanters.eu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 750 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: info.gerechtshofdenhaag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020