Leveringen - 489110-2020

16/10/2020    S202

България-Русе: Медицински консумативи

2020/S 202-489110

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков“ — Русе“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 117525838
Пощенски адрес: ул. „Алея Лилия“ № 1
Град: Русе
код NUTS: BG323 Русе
Пощенски код: 7002
Държава: България
Лице за контакт: Теодора Иванова
Електронна поща: sbalpfz_ruse@abv.bg
Телефон: +359 82813962
Факс: +359 82823879
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://sbalpfz-gramatikov.com/
Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/sbalpfz-gramatikov-706/proceduri-20-1-zop/a1-0006303.html
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков“ — Русе“ ЕООД по обособени позиции 2020—2022 г.

II.1.2)Основен CPV код
33140000 Медицински консумативи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Периодични доставки на мед. изделия и консумативи за 2020—2022 г. след предварителни заявки.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 186 550.10 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Общи медицински консумативИ

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Аптеката на „УМБАЛ „Канев“ Русе“ АД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки след предварителни заявки на мед. консумативи — oбщи мед. консумативи за нуждите на лечебното заведение за срок от 24 месеца.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Медицински консумативи и реактиви за клинична лаборатория

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Аптеката на „УМБАЛ „Канев“ Русе“ АД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки след предварителни заявки на мед. изделия и консумативи за клинична лаборатория.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консумативи и реактиви за микробиология

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Аптеката на „УМБАЛ „Канев“ Русе“ АД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки след предварителни заявки на медицински консумативи и реактиви за микробиология.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 100-239794
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 1
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Договор за доставка на медицински изделия

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
15/09/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 8
Брой на офертите, постъпили от МСП: 7
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: АПР ООД
Национален регистрационен номер: 831572142
Пощенски адрес: р-н „Красно село“, ул. „Пчела“ № 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: ddjoglev@apr-bg.com
Телефон: +359 28551999
Факс: +359 28551999
Интернет адрес: www.apr-bg.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 33 550.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 2
Обособена позиция №: 1
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
15/09/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 8
Брой на офертите, постъпили от МСП: 7
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Хелмед България“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 130477290
Пощенски адрес: ул. „Цар Симеон“, бл. 20, вх. № 1, ет. 1, ап. 3
Град: София
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 1309
Държава: България
Електронна поща: helmedsf@yahoo.com
Телефон: +359 29200456
Факс: +359 29241411
Интернет адрес: www.helmed.com
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 251 631.37 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 19 890.50 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3
Обособена позиция №: 1,2,3
Наименование:

Доставка на медицински изделия и консумативи

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
15/09/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 8
Брой на офертите, постъпили от МСП: 7
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Медицинска техника инженеринг“ ООД
Национален регистрационен номер: 831641528
Пощенски адрес: жк „Младост 1“, бл. 28Б
Град: София
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 1750
Държава: България
Електронна поща: info@mte-bg.com
Телефон: +359 24627118
Факс: +359 24627118
Интернет адрес: www.mte-bg.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 251 631.37 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 57 797.67 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 4
Обособена позиция №: 1,2
Наименование:

Доставка на медицински изделия и консумативи

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
15/09/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 8
Брой на офертите, постъпили от МСП: 7
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Истлинк България“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 115573932
Пощенски адрес: бул. „Шести септември“ № 87
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4000
Държава: България
Електронна поща: eastlinkvn@mail.orbitel.bg
Телефон: +359 52610432
Факс: +359 52610432
Интернет адрес: www.eastlink.bg
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 251 631.37 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 49 932.50 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 5
Обособена позиция №: 4
Наименование:

Доставка на медицински изделия и консумативи

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
15/09/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 8
Брой на офертите, постъпили от МСП: 7
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Софарма Трейдинг“ АД
Национален регистрационен номер: 103267194
Пощенски адрес: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, СБТ, сграда А, ет. 12
Град: София
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 1756
Държава: България
Електронна поща: office@sopharmatrading.com
Телефон: +359 28133660
Факс: +359 28133660
Интернет адрес: www.sopharmatrading.com
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 251 631.37 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 6 413.67 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 6
Обособена позиция №: Втора
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/09/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 8
Брой на офертите, постъпили от МСП: 7
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Оптим Ко“ ООД
Национален регистрационен номер: 175055104
Пощенски адрес: ул. „Атанас Далчев“ № 1, бл. 16, вх. Б, ет. 4, ап. 4
Град: София
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 11000
Държава: България
Електронна поща: optim@omega.bg
Телефон: +359 28720538
Факс: +359 28720538
Интернет адрес: www.optimomega.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 251 631.37 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 17 760.36 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 7
Обособена позиция №: 5
Наименование:

Доставка на медицински изделия и консумативи

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
15/09/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 8
Брой на офертите, постъпили от МСП: 7
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Елпак Лизинг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 200872196
Пощенски адрес: ул. „Иван Богоров“ № 12, ет. 2
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9002
Държава: България
Електронна поща: elpak@elpak.bg
Телефон: +359 52699060
Факс: +359 52699060
Интернет адрес: www.elpak.bg
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 251 631.37 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 205.40 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

По реда на чл. 197 от ЗОП — 10-дневен срок от настъпване на някои от основанията в чл. 197 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/10/2020