Leveringen - 489110-2020

16/10/2020    S202

Bulgarije-Ruse: Medische verbruiksartikelen

2020/S 202-489110

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „SBALPFZ „D-r D. Gramatikov“ — Ruse“ EOOD
Nationaal identificatienummer: 117525838
Postadres: ul. „Aleya Liliya“ No. 1
Plaats: Ruse
NUTS-code: BG323 Русе
Postcode: 7002
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Teodora Ivanova
E-mail: sbalpfz_ruse@abv.bg
Telefoon: +359 82813962
Fax: +359 82823879
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://sbalpfz-gramatikov.com/
Adres van het kopersprofiel: https://sop.bg/sbalpfz-gramatikov-706/proceduri-20-1-zop/a1-0006303.html
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков“ — Русе“ ЕООД по обособени позиции 2020—2022 г.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 186 550.10 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Общи медицински консумативИ

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG323 Русе
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Медицински консумативи и реактиви за клинична лаборатория

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG323 Русе
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Консумативи и реактиви за микробиология

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG323 Русе

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 100-239794

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Договор за доставка на медицински изделия

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: АПР ООД
Nationaal identificatienummer: 831572142
Postadres: р-н „Красно село“, ул. „Пчела“ № 6
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1618
Land: Bulgarije
E-mail: ddjoglev@apr-bg.com
Telefoon: +359 28551999
Fax: +359 28551999
Internetadres: www.apr-bg.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 550.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Хелмед България“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 130477290
Postadres: ул. „Цар Симеон“, бл. 20, вх. № 1, ет. 1, ап. 3
Plaats: София
NUTS-code: BG412 София
Postcode: 1309
Land: Bulgarije
E-mail: helmedsf@yahoo.com
Telefoon: +359 29200456
Fax: +359 29241411
Internetadres: www.helmed.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 251 631.37 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 890.50 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 1,2,3
Benaming:

Доставка на медицински изделия и консумативи

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Медицинска техника инженеринг“ ООД
Nationaal identificatienummer: 831641528
Postadres: жк „Младост 1“, бл. 28Б
Plaats: София
NUTS-code: BG412 София
Postcode: 1750
Land: Bulgarije
E-mail: info@mte-bg.com
Telefoon: +359 24627118
Fax: +359 24627118
Internetadres: www.mte-bg.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 251 631.37 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 57 797.67 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 1,2
Benaming:

Доставка на медицински изделия и консумативи

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Истлинк България“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 115573932
Postadres: бул. „Шести септември“ № 87
Plaats: Пловдив
NUTS-code: BG421 Пловдив
Postcode: 4000
Land: Bulgarije
E-mail: eastlinkvn@mail.orbitel.bg
Telefoon: +359 52610432
Fax: +359 52610432
Internetadres: www.eastlink.bg
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 251 631.37 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 49 932.50 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 4
Benaming:

Доставка на медицински изделия и консумативи

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Софарма Трейдинг“ АД
Nationaal identificatienummer: 103267194
Postadres: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, СБТ, сграда А, ет. 12
Plaats: София
NUTS-code: BG412 София
Postcode: 1756
Land: Bulgarije
E-mail: office@sopharmatrading.com
Telefoon: +359 28133660
Fax: +359 28133660
Internetadres: www.sopharmatrading.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 251 631.37 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 413.67 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: Втора
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Оптим Ко“ ООД
Nationaal identificatienummer: 175055104
Postadres: ул. „Атанас Далчев“ № 1, бл. 16, вх. Б, ет. 4, ап. 4
Plaats: София
NUTS-code: BG412 София
Postcode: 11000
Land: Bulgarije
E-mail: optim@omega.bg
Telefoon: +359 28720538
Fax: +359 28720538
Internetadres: www.optimomega.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 251 631.37 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 760.36 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 5
Benaming:

Доставка на медицински изделия и консумативи

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Елпак Лизинг“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 200872196
Postadres: ул. „Иван Богоров“ № 12, ет. 2
Plaats: Варна
NUTS-code: BG331 Варна
Postcode: 9002
Land: Bulgarije
E-mail: elpak@elpak.bg
Telefoon: +359 52699060
Fax: +359 52699060
Internetadres: www.elpak.bg
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 251 631.37 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 205.40 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020