Leveringen - 489171-2020

16/10/2020    S202

Polen-Olsztyn: Orthopedische implantaten

2020/S 202-489171

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 198-479415)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Nationaal identificatienummer: PL622
Postadres: al. Wojska Polskiego 37
Plaats: Olsztyn
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Postcode: 10-228
Land: Polen
Contactpersoon: Tomasz Baranowski
E-mail: przetargi@poliklinika.net
Telefoon: +48 895398297
Fax: +48 895398218
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przetarg nieograniczony na dostawę protez stawowych oraz implantów kręgosłupa

Referentienummer: ZPZ-48/09/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33183100 Orthopedische implantaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 198-479415

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

1 Proteza trzonu do odcinka szyjnego, piersiowego i lędzwiowego. Wykonana z materiału: tytan, przekrój okrągły lub owalny, mechanizm rozprężania lub dystrakcji lub konstrukcja modułowa, płytki graniczne z możliwością zmiany kąta. Średnica płytek granicznych co 5mm z przedziału 13 – 30mm, min.3 rozmiary dostosowane do kręgosłupa szyjnego, piersiowego,ledzwiowego. Zestaw narzędzi do implantacji. Kpl. 3

Te lezen:

1. Proteza trzonu do odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego. Wykonana z materiału: tytan, przekrój okrągły lub owalny, mechanizm rozprężania lub dystrakcji lub konstrukcja modułowa, płytki graniczne z możliwością zmiany kąta. Średnica płytek granicznych co 5 mm z przedziału 13–30 mm, min. 3 rozmiary dostosowane do kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowego. Zestaw narzędzi do implantacji. Kpl. 3.

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii z siedzibą w Olsztynie przy al. Wojska Polskiego 37;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie jest Pan Jarosław Łęgowski, kontakt: adres e-mail: abi@poliklinika.net

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę protez stawowych oraz implantów kręgosłupa, znak sprawy: ZPZ-48/09/20, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *,

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Punkt 2 opisu zamówienia uzupełniono o informację o przetwarzaniu danych osobowych.