Leveringen - 489179-2020

16/10/2020    S202

Polen-Warschau: Software en informatiesystemen

2020/S 202-489179

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 178-429447)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Postadres: ul. Wieżowa 8
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-147
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Dombrowska
E-mail: zp@pansa.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.pansa.pl
Adres van het kopersprofiel: www.bip.pansa.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa, wdrożenie oraz wsparcie zintegrowanego systemu monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych i sieci wraz ze świadczeniem usługi monitorowania bezpieczeństwa system...

Referentienummer: 197/PAŻP/2020/AZP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych oraz sieci (zwanego dalej Systemem), zapewniającego funkcje typu SIEM (ang. Security Information and Event Management) i funkcje SOAR (ang. Security, Orchestration, Automation and Response) oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego oraz usługi monitorowania bezpieczeństwa systemów Zamawiającego z wykorzystaniem Systemu.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 178-429447

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 19/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 27/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 19/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 27/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: