Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Leveringen - 489181-2020

16/10/2020    S202

Litouwen-Šiauliai: Medische verbruiksartikelen

2020/S 202-489181

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 177-425204)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė
Nationaal identificatienummer: 245386220
Postadres: V. Kudirkos g. 99
Plaats: Šiauliai
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-76231
Land: Litouwen
Contactpersoon: Dovilė Černiauskienė
E-mail: dovile.cerniauskiene@siauliuligonine.lt
Telefoon: +370 41524514
Fax: +370 41524514
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://wwww.siauliuligonine.lt
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6297

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vienkartinės priemonės su diodinių lazerių panauda

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 177-425204

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
In plaats van:
Datum: 13/10/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 16/10/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
In plaats van:
Datum: 13/10/2020
Plaatselijke tijd: 09:45
Te lezen:
Datum: 16/10/2020
Plaatselijke tijd: 09:45
VII.2)Overige nadere inlichtingen: