Leveringen - 489184-2020

16/10/2020    S202

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza

2020/S 202-489184

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 195-471305)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Nowoursynowska 166
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-787
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Władysław Sadowski, Sekcja Zamówień Publicznych, budynek nr 10, pok. 41, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa; Kinga Zwierz Biuro Projektu „Centrum Żywności i Żywienia", ul. Nowoursynowska 159 c, budynek 32, pokój C49, 02-776 Warszawa
E-mail: czz@sggw.pl
Tel.: +48 225931390 / 225935591
Faks: +48 225931384
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sggw.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa aparatury i urządzeń w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia – modernizacja kampusu SGGW – cz. XIII

Numer referencyjny: SZP.250.43.2020
II.1.2)Główny kod CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury, urządzeń i drobnego sprzętu w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia – modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) – cz. XIII.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3.1 – 3.17 do niniejszej SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 195-471305

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Powinno być:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

VII.2)Inne dodatkowe informacje: