Lieferungen - 489193-2020

16/10/2020    S202

Polska-Szczecin: Produkty farmaceutyczne

2020/S 202-489193

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 192-461452)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM
Adres pocztowy: ul. Unii Lubelskiej 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 71-252
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: zampub@spsk1.szn.pl
Tel.: +48 914253008
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spsk1.szn.pl
Adres profilu nabywcy: https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa leków i wyrobów medycznych do SPSK nr 1 PUM. ZP-261-59/2020

Numer referencyjny: ZP-261-59/2020
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa leków i wyrobów medycznych do SPSK nr 1 PUM

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 192-461452

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 28/10/2020
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 08:30
Powinno być:
Data: 28/10/2020
Czas lokalny: 08:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: