Leveringen - 489208-2020

16/10/2020    S202

Polska-Katowice: Mikroprocesory

2020/S 202-489208

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 199-482459)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Ziołowa 45/47
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-635
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Lipińska
E-mail: blipinska@gcm.pl
Tel.: +48 323598449
Faks: +48 322029501
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gcm.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.gcm.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa materiałów i części do aparatury medycznej

Numer referencyjny: DZ.3321.144.2020
II.1.2)Główny kod CPV
31712116 Mikroprocesory
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i części do aparatury medycznej

Zad. 1 – Karta mikroprocesorowa chipowa do zapisu danych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

a) Formularz cenowy (Załącznik nr 1);

b) Wzór umowy (Załącznik nr 2).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 199-482459

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:

Data udzielenia zamówienia jest datą negocjacji. Umowa zostanie podpisana w dniu 21 lutego 2020 r.

Powinno być:

Data udzielenia zamówienia jest datą negocjacji. Umowa zostanie podpisana w dniu 12 października 2020 r.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: