Leveringen - 489225-2020

16/10/2020    S202

Polska-Skierniewice: Maszyny do obróbki żywności, napojów i tytoniu oraz podobne części

2020/S 202-489225

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 179-431729)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Adres pocztowy: Konstytucji 3 Maja 1/3
Miejscowość: Skierniewice
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 96-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kacper Kaleta
E-mail: k.kaleta@pierog.pl
Tel.: +48 225989305
Faks: +48 225989333
Adresy internetowe:
Główny adres: www.inhort.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa aparatury i urządzeń przetwórstwa spożywczego

Numer referencyjny: 19/ZP/2020
II.1.2)Główny kod CPV
42200000 Maszyny do obróbki żywności, napojów i tytoniu oraz podobne części
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są dostawy aparatury i urządzeń przetwórstwa spożywczego dla małej przetwórni produktów ogrodniczych wraz z montażem oraz stanowiskowym przeszkoleniem pracowników zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 179-431729

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 21/10/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 17/12/2020
Powinno być:
Data: 19/12/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 21/10/2020
Czas lokalny: 11:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: