Leveringen - 489227-2020

16/10/2020    S202

Polen-Jaworzno: Farmaceutische producten

2020/S 202-489227

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 177-425228)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Postadres: ul. Chełmońskiego 28
Plaats: Jaworzno
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 43-600
Land: Polen
Contactpersoon: Marta Tomczyk
E-mail: zampubl@szpital.jaworzno.pl
Telefoon: +48 323174892
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.szpital.jaw.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Dostawa leków i materiałów medycznych do apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Referentienummer: SZP.III.240/29/20/P
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia w niniejszym przetargu jest sukcesywna dostawa leków i materiałów medycznych (w tym m.in. opatrunków specjalistycznych) oraz gazu medycznego do apteki na 2 lata.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 92 pakiety.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 177-425228

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 14/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 26/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 14/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 26/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 12/12/2020
Te lezen:
Datum: 24/12/2020
VII.2)Overige nadere inlichtingen: