Leveringen - 489266-2020

16/10/2020    S202

België-Bergen: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 202-489266

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 192-461189)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Université de Mons
Nationaal identificatienummer: UMONS
Postadres: Place du Parc 20
Plaats: Mons
NUTS-code: BE323 Arr. Mons
Postcode: B-7000
Land: België
E-mail: marches.publics@umons.ac.be
Telefoon: +32 65373165
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://web.umons.ac.be/fr/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition de matériel informatique pour l'UMons

Referentienummer: 2020.990
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Voir II.1.1).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 192-461189

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Modification des quantités dans l'inventaire pour le lot nº 1 dans le cadre de l'option imposée et suppression du poste «moniteur» qui est un titre.