Supplies - 48928-2019

31/01/2019    S22

Poland-Katowice: Mobile hydraulic-powered mine roof supports

2019/S 022-048928

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 010-020075)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Ewa Sitko
E-mail: ew.sitko@pgg.pl
Telephone: +48 327572289
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku (nr grupy 295-15)

Reference number: 701802145
II.1.2)Main CPV code
43140000 Mobile hydraulic-powered mine roof supports
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/01/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 010-020075

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.2
Instead of:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 858 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 239 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 295 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 19 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 35 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 123 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 437 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 618 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 7 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 13 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 300,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 65 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 26 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 167 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 21 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 30 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 2 983 300,00 PLN.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp:

— Oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem „Rachunku zysków i strat” za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

Read:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 858 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 239 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 285 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 19 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 35 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 123 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 437 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 618 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 7 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 13 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 300,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 65 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 26 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 167 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 21 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 11 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 2 984 300,00 PLN. (...)

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp:

— Oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem „Rachunku zysków i strat” za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

Section number: III.1.3
Instead of:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 858 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 239 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 295 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 19 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 35 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 123 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 437 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 618 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 7 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 13 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 300,00 PLN

Dla zadania nr 13 65 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 26 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 167 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 21 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 30 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 2 983 300,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy elementów hydrauliki sterowniczej.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp:

— Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Read:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 858 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 239 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 285 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 19 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 35 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 123 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 437 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 618 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 7 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 13 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 300,00 PLN

Dla zadania nr 13 65 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 26 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 167 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 21 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 11 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 2 984 300,00 PLN. (...)

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy elementów hydrauliki sterowniczej.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp:

— Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Section number: III.1.6
Instead of:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 74 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zadania nr 1 - 21 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 7 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium

Dla zadania nr 6 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 3 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 11 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 15 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium

Dla zadania nr 11 - Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium

Dla zadania nr 12 - Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium

Dla zadania nr 13 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 4 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 1 000,00 PLN

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Read:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 74 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zadania nr 1 - 21 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 7 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium

Dla zadania nr 6 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 3 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 11 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 15 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium

Dla zadania nr 11 - Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium

Dla zadania nr 12 - Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium

Dla zadania nr 13 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 4 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 30/01/2019
Local time: 08:45
Read:
Date: 08/02/2019
Local time: 08:45
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 30/03/2019
Read:
Date: 08/04/2019
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 30/01/2019
Local time: 09:00
Read:
Date: 08/02/2019
Local time: 09:00
VII.2)Other additional information:

Szczegółowe warunki, zakres i podział przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmodyfikowaną treścią SIWZ (pismo nr 70/NLP/ES/17023/19 oraz nr 70/NLP/ES/17990/19).