Leveringen - 489280-2020

16/10/2020    S202

Kroatië-Split: Elektronenmicroscopen

2020/S 202-489280

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 167-402991)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sveučilište u Splitu
Nationaal identificatienummer: 29845096215
Postadres: Poljička cesta 35
Plaats: Split
NUTS-code: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Postcode: 21000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Ivana Bakotin
E-mail: ivana.bakotin@unist.hr
Telefoon: +385 21558256
Fax: +385 21348163
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.unist.hr
Adres van het kopersprofiel: www.unist.hr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mikroskopi, sučelja i oprema za pripravu uzoraka

Referentienummer: VV/6/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38511000 Elektronenmicroscopen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet nabave je: Mikroskopi, sučelja i oprema za pripravu uzoraka, podijeljen u 6 grupa predmeta nabave: Elektronski mikroskopi, Mikroskopi i oprema za pripravu bioloških uzoraka, Raman mikroskop, Optički polarizacijski mikroskop, Sustavi za neuroelektronička sučelja i Računalni program za mikroskopiju.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 167-402991

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rok za dostavu ponuda
In plaats van:
Datum: 20/10/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 26/10/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Datum javnog otvaranja ponuda
In plaats van:
Datum: 20/10/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 26/10/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: