Leveringen - 489287-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Düsseldorf: Farmaceutische producten

2020/S 202-489287

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 184-447448)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GWQ ServicePlus AG
Postadres: Tersteegenstraße 28, 40474 Düsseldorf, handelnd für die unter VI.2) näher genannten Gesetzlichen Krankenkassen
Plaats: Düsseldorf
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 40474
Land: Duitsland
E-mail: bieteranfrage@gwq-serviceplus.de
Telefoon: +49 211758498-0
Fax: +49 211758498-48
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gwq-serviceplus.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Abschluss einer nicht-exklusiven Rabattvereinbarung nach § 130 a Abs. 8 SGB V zu Fertigarzneimitteln mit dem Wirkstoff Everolimus, ATC L01XE10 – hier: Indikation Mammakarzinom

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 184-447448

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
In plaats van:

Ende: 31.12.2020

Te lezen:

Ende: 31.12.2021

VII.2)Overige nadere inlichtingen: