Leveringen - 489290-2020

16/10/2020    S202

Ierland-Castletroy: Bibliotheekboeken

2020/S 202-489290

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 190-458231)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Education Procurement Service (EPS)
Nationaal identificatienummer: IE 6609370 G
Postadres: University of Limerick, Co. Limerick
Plaats: Castletroy
NUTS-code: IE IRELAND
Land: Ierland
Contactpersoon: Linda Maher
E-mail: linda.maher@ul.ie
Telefoon: +353 61233715
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.educationprocurementservice.ie
Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/87073

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

BBB085F — LGMA — Single Party Framework for the Supply of Printed Books and Audio Visual Material for Public Libraries

Referentienummer: RFT 177089
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22113000 Bibliotheekboeken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The supply of print books and audio visual material to all twenty-nine public library services. The LGMA is seeking vendors that can supply books and AV material that reflect the Irish, UK and international publishing industry including bestsellers, new titles and back catalogue.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 190-458231

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 26/10/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 02/11/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Conditions for opening of tenders
In plaats van:
Datum: 26/10/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 02/11/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Date extended due to supplier request.