Leveringen - 489290-2020

16/10/2020    S202

Ierland-Castletroy: Bibliotheekboeken

2020/S 202-489290

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 190-458231)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Education Procurement Service (EPS)
Nationaal identificatienummer: IE 6609370 G
Postadres: University of Limerick, Co. Limerick
Plaats: Castletroy
NUTS-code: IE IRELAND
Land: Ierland
Contactpersoon: Linda Maher
E-mail: linda.maher@ul.ie
Telefoon: +353 61233715
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.educationprocurementservice.ie
Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/87073

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

BBB085F — LGMA — Single Party Framework for the Supply of Printed Books and Audio Visual Material for Public Libraries

Referentienummer: RFT 177089
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22113000 Bibliotheekboeken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 190-458231

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 26/10/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 02/11/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Conditions for opening of tenders
In plaats van:
Datum: 26/10/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 02/11/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Date extended due to supplier request.