Leveringen - 489313-2020

16/10/2020    S202

Slovenië-Hajdina: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2020/S 202-489313

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 187-449025)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna šola Hajdina
Nationaal identificatienummer: 5087031000
Postadres: Spodnja Hajdina 24
Plaats: Hajdina
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2288
Land: Slovenië
E-mail: o-hajdina.mb@guest.arnes.si
Telefoon: +386 27881260
Fax: +386 27881261
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.os-hajdina.si

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil

Referentienummer: 1/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 187-449025

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:
Te lezen:

Sprememba dokumentacije

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Naročnik s tem obvestilom objavlja popravek ponudbenih predračunov za sklop 7. Konzervirana zelenjava, sadje in ribe ter 8. Testenine.

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/370489/POPRAVEK_sklop_7_8_Ponudbeni_predračuni_sklopi_JN__8.9.2020.xlsx.zip

Naročnik s tem obvestilom objavlja popravek ponudbenega predračuna za sklop 1. Sveža zelenjava in sadje, suho sadje.

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/370854/Popravek_predračun_sklop_1.xlsx.zip