Leveringen - 489315-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Augsburg: Medische apparatuur

2020/S 202-489315

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 195-471097)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universitätsklinikum Augsburg
Postadres: Stenglinstr. 2
Plaats: Augsburg
NUTS-code: DE271 Augsburg, Kreisfreie Stadt
Postcode: 86156
Land: Duitsland
Contactpersoon: Vergabestelle
E-mail: vergabestelle@uk-augsburg.de
Telefoon: +49 8214004280
Fax: +49 8214003300
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.uk-augsburg.de
Adres van het kopersprofiel: www.staatsanzeiger-eservices.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

600-09 Computertomograph mit Atemgatingfunktion

Referentienummer: 2020/S 195-471097
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 195-471097

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:

Tag: 03/11/2020

Ortszeit: 10:00

Te lezen:

Tag: 10/11/2020

Ortszeit: 10:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen: