Leveringen - 489325-2020

16/10/2020    S202

Slovenië-Ljubljana: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2020/S 202-489325

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 183-441514)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana
Nationaal identificatienummer: 5050758000
Postadres: Karlovška cesta 18
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Urška Brglez
E-mail: urska.brglez@ljubljana.si
Telefoon: +386 13064448
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.centerjanezalevca.si

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje 3 let za potrebe Centra Janeza Levca Ljubljana

Referentienummer: 430-1704/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 183-441514

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 19/10/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 26/10/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 19/10/2020
Plaatselijke tijd: 09:01
Te lezen:
Datum: 26/10/2020
Plaatselijke tijd: 09:01
Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:
Te lezen:

Naročnik objavlja popravek Popisov blaga.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Naročnik objavlja popravek popisov blaga za sklope:

1.2 Smetana, skuta, maslo, siri, sirni namazi in pudingi

1.3 Sladoledi in zamrznjeni deserti

2.2 Perutninsko meso

2.4 Perutninske mesnine in salame

3.1 Zamrznjene ribe

6.1 Zamrznjena zelenjava in sadje

6.2 Konzervirana zelenjava

6.3 Sadni kompoti, marmelade

7.1 Sokovi s 100 % sadno maso

7.2 Sadno žitne rezine

7.3 Bio sokovi

8.1 Žita, kaše, kosmiči, mlevski izdelki

8.2 Testenine

10.1 Burek, pice

10.2 Keksi

11.1 Čaji

11.2 Začimbe

11.3 Ostala živila

11.4 Diabetični in dietni izdelki

12.1 Bio mleko in mlečni izdelki

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/370685/Popis_blaga_-_JN_živila_CJL_-_POPRAVEK.zip