Leveringen - 489331-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Lauf an der Pegnitz: Radionetwerk

2020/S 202-489331

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 177-424981)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landratsamt Nürnberger Land
Postadres: Waldluststraße 1
Plaats: Lauf an der Pegnitz
NUTS-code: DE259 Nürnberger Land
Postcode: 91207
Land: Duitsland
E-mail: i.luber@nuernberger-land.de
Telefoon: +49 9123-9506208
Fax: +49 9123-9508023
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.deutsche-evergabe.de
Adres van het kopersprofiel: https://www.deutsche-evergabe.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

WLAN-Ausstattung für die Schulen im Landkreis Nürnberger Land

Referentienummer: 51.2-2020-WLAN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32418000 Radionetwerk
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 177-424981

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 20/10/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 27/10/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 20/10/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 27/10/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: