Leveringen - 489333-2020

16/10/2020    S202

Nederland-Goes: Software en informatiesystemen

2020/S 202-489333

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 182-437255)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden
Nationaal identificatienummer: 55699618
Postadres: M.A. de Ruijterlaan 2
Plaats: Goes
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 4461 GE
Land: Nederland
Contactpersoon: Nathalie de Raaff
E-mail: n.deraaff@inkoopwestbrabant.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.grdebevelanden.nl/
Adres van het kopersprofiel: http://www.grdebevelanden.nl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

e-HRM gemeenschappelijke regeling de Bevelanden

Referentienummer: siw008238- Z20.048410
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden (GR de Bevelanden of kortweg GR) hierna te noemen opdrachtgever of aanbestedende dienst, is voornemens het implementeren, leveren, beschikbaar stellen, onderhouden en updaten van het e-HRM systeem aan te besteden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 182-437255

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

Aanvang: 1.5.2021.

Einde: 30.4.2029.

Deze opdracht kan worden verlengd: ja.

— De vaste contractperiode loopt af 30.4.2025,

— Eerste verlengingsoptie eindigt 30.4.2026,

— Tweede verlengingsoptie eindigt 30.4.2027,

— Derde verlengingsoptie eindigt 30.4.2028,

— Vierde verlengingsoptie en totale contractperiode eindigt 30.4.2029.

Te lezen:

Aanvang: 1.11.2021.

Einde: 31.12.2029.

Deze opdracht kan worden verlengd: ja.

— De vaste contractperiode loopt af 31.12.2025,

— Eerste verlengingsoptie eindigt 31.12.2026,

— Tweede verlengingsoptie eindigt 31.12.2027,

— Derde verlengingsoptie eindigt 31.12.2028,

— Vierde verlengingsoptie en totale contractperiode eindigt 31.12.2029.

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 30/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 10/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 30/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:05
Te lezen:
Datum: 10/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:05
VII.2)Overige nadere inlichtingen: