Leveringen - 489334-2020

16/10/2020    S202

België-Mol: Medische verbruiksartikelen

2020/S 202-489334

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 179-431753)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OCMW Mol
Postadres: Molenhoekstraat 2
Plaats: Mol
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 2400
Land: België
Contactpersoon: de heer Guy Van Hoof
E-mail: guy.vanhoof@gemeentemol.be
Telefoon: +32 14330975
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.gemeentemol.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Groepsaankoop leveren van incontinentiemateriaal en aanverwante artikelen

Referentienummer: 2020KB33
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4) (van de oorspronkelijke publicatie).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 179-431753

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 14/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 22/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 14/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 22/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar donderdag 22.10.2020, 10:30.

— “Zorggroep Orion welzijnsvereniging uit Turnhout” werd toegevoegd als geïnteresseerd bestuur,

— De theoretische maximale waarde van de raamovereenkomst werd n.a.v. de toevoeging van het extra geïnteresseerd bestuur in die zin aangepast,

— De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot vier cijfers na de komma. De Excel bijlage B werd hieraan aangepast,

— In de bijlage C werden de gegevens van Zorggroep Orion welzijnsvereniging aangevuld en werd het aantal erkende bedden per deelnemend bestuur puur informatief toegevoegd,

— Louter informatief en op vraag van enkele potentiële inschrijvers wordt er een begeleidende lijst als bijlage D aan het bestek toegevoegd. Op basis hiervan kunnen de inschrijvers eenvoudiger een vergelijking maken van hun aan te bieden merken en referenties ten opzicht van de inventaris. De vermelding van enige merken of leveranciers is louter informatief en is uitsluitend ter begeleiding voor de opmaak van een correcte offerte en heeft geenszins een invloed op de beoordeling. De aangeboden referenties uit de inventaris worden beoordeeld op hun individuele kwaliteit en niet op het aangeboden merk.