Leveringen - 489359-2020

16/10/2020    S202

Tsjechië-Ústí nad Labem: Operatietafels

2020/S 202-489359

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 182-437233)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Krajská zdravotní, a.s.
Nationaal identificatienummer: 25488627
Postadres: Sociální péče 3316/12A
Plaats: Ústí nad Labem
NUTS-code: CZ042 Ústecký kraj
Postcode: 401 13
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Monika Ondová
E-mail: monika.ondova@kzcr.eu
Telefoon: +420 477117959
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kzcr.eu/
Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.kzcr.eu/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Operační stoly II.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33192230 Operatietafels
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 182-437233

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 21/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 18/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 21/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 18/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.2
Perceel nr.: 4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 21/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 23/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Perceel nr.: 4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 21/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 23/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.2
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 30/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 23/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 30/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 23/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Změna se týká:

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Operační stoly II. - část 3: Mobilní operační stůl pro Nemocnici Most, o.z.

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast původně 21.10.2020 10:00 - nově 18.11.2020 10:00,

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek původně 21.10.2020 10:00 - nově 18.11.2020 10:00.

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Operační stoly II. - část 4: Operační stůl pro Nemocnici

Děčín, o.z.

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast původně 21.10.2020 10:00 - nově 23.11.2020 10:00

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek původně 21.10.2020 10:00 - nově 23.11.2020 10:00

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Operační stoly II. - část 1: Operační stoly pro Nemocnici

Chomutov, o.z.

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast původně 30.10.2020 10:00 - nově 23.11.2020 10:00

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek původně 30.10.2020 10:00 - nově 23.11.2020 10:00